Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:12760gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

LATA 1965-70

Nowo wybrany Zarząd pod kierunkiem prezesa Włodzimierza Kmieciaka prowadził wytężoną pracę nad poprawą stanu organizacyjnego Oddziału. Na koniec 1965 r. Oddział liczył już 725 członków oraz 17 kół i klubów, by w 1970 r. Osiągnąć stan 1.635 członków zrzeszonych w 37 kołach i klubach. W roku 1965 rozpoczęły pracę komisje statutowe: młodzieżowa, motorowa i kolarska, a w następnych latach powołano kolejne komisje - pieszą i krajoznawczą (1966), kół zakładowych (1967) oraz żeglarską (1968). Najwięcej jednostek powołano w 1968 r. Były to szkolne Koła przy Liceum Medycznym, Technikum Mechanicznym, Koło przy Polskim Związku Głuchych oraz Klub Turystyki Pieszej "Słowińcy". Rozwinęła się również działalność imprezowa. Np. w roku 1966 łącznie zorganizowano 36 imprez turystyki kwalifikowanej dla 2043 osób .

Zorganizowany pod koniec roku 1964 kurs fotografii krajoznawczej w oparciu o Koło przy Technikum Budowlanym przyniósł efekty w postaci I Wystawy Fotografii PTTK "Ziemia Koszalińska" zorganizowanej w dniach 1-15.04.1965 r., na której przyznano najważniejszą nagrodę Michałowi Tomaszewskiemu z Koszalina. Powstał również Klub Fotograficzny PTTK. Pamiątkowa księga z wystawy przekształciła się w kronikę Zarządu Oddziału. Kierownikiem kursu instruktorów fotografii i prezesem Klubu był Jerzy Łaryonowicz.

Koło Przewodników prowadziło ożywioną działalność usługową i szkoleniową organizując kolejne kursy przewodnickie. Najbardziej aktywnymi przewodnikami w latach 1964-1965 byli: Jerzy Zagórski, Józef Chrząszczyński, Czesław Orłowski, Krystyna Czerner, Ewa Bońkowska, a w roku 1966 dodatkowo - Henryk Paszkowski, Henryk Jankowski, Irena Bęcka i Helena Marcinkiewicz.

Nastąpiło znaczne ożywienie w organizacji imprez turystyki kwalifikowanej. Najważniejsze wydarzenia w tym okresie przedstawiały się następująco :

1965

Na otwarcie sezonu motorowego Komisja Turystyki Motorowej zorganizowała z okazji XX-lecia Ziemi Koszalińskiej w dniach 24-25.04.1965 r. Rajd motorowy , który zakończył się defiladą turystów zmotoryzowanych ulicami Koszalina.

Po sezonie rozpoczął się kolejny kurs przewodnicki, który w roku następnym ukończyło 15 osób.

1966

Nadal aktywnie działało Szkolne Koło przy Technikum Budowlanym, liczące 111 członków, którym opiekowała się Barbara Kłos. Koło zorganizowało dnia 9.02.1966 r. prelekcję J. Chrząszczyńskiego "Zabytki Ziemi Koszalińskiej".

W dniach 14-15 maja 1966 r. Zarząd Oddziału z okazji Millenium zorganizował Zlot Turystyczny do Darłówka "X Wieków Polski", w którym udział wzięło 295 osób.

Bardzo aktywną działalność przejawiał Klub Turystyki Motorowej przy PSS "Społem". Drużyna Klubu w Turystycznych Motorowych Mistrzostwach Polski w Łodzi zdobyła wicemistrzostwo Polski i puchar ZG PZMot. Członkowie Klubu odpowiadając na apel hutników oddali krew dla ofiar wojny w Wietnamie.

Z inicjatywy Włodzimierza Kmieciaka i Z-cy Przewodniczącego MRN w Koszalinie Adama Śnieżka powstał przy Oddziale Klub Turystyki Górskiej.

1967

Dnia 5.02 IV Walny Zjazd Oddziału pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Oddziału. Wypracowany został program działania do roku 1969. Wysoko oceniono pracę Komisji Młodzieżowej, koordynującej działalność turystyczną wśród organizacji młodzieżowych Koszalina i Komisji Motorowej. Komisja Młodzieżowa powstała z inicjatywy Józefa Bednarza i organizowała m.in. rajdy maturzystów Pomorza Zachodniego, a także czwartkowe spotkania turystów w sali Klubu Garnizonowego w Koszalinie.

Kolejny kurs przewodnicki ukończyło 37 osób.

Od roku uaktywniło swoją działalność Koło Terenowe, którego prezesem był Bogdan Kostka. Organizowało m.in. niedzielne wycieczki w okolice Koszalina. Np. w imprezie "Witamy Wiosnę" dnia 12.04 do Rosnowa wzięło udział 70 osób.

Przeprowadzono pierwszy rajd "Wiosna 67" do Byszyna, organizowany z przerwami do tej pory.

Komisje młodzieżowe ZMS i PTTK zorganizowały "Noc Świętojańską" u ujścia Dzierżęcinki do Jamna. Impreza ta była powtarzana w latach siedemdziesiątych jako "Noc Kupały".

17 września odbyła się pierwsza impreza Oddziału PTTK Koszalin na orientację - zorganizowana przez Komisje Młodzieżowe ZMS i PTTK. Obecnie tradycje tej imprezy są kontynuowane jako Zawody na Orientację "Pomorze".

Czteroosobowa drużyna kolarska "Wielocyped" z Koła przy Technikum Budowlanym w dniach 2-19.07 brała udział w I Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Zgorzelcu. Kierownikiem drużyny był Wojciech Brzeziński. Z inicjatywy działaczy kolarskich Technikum Budowlanego w roku następnym powołany został Klub Kolarski o tej samej nazwie.

Zapoczątkowano cykl imprez jesiennych "Grzybobranie" i "Złota Polska Jesień", które były również kontynuowane w latach następnych.

Wprowadzenie tylu nowych form turystyki kwalifikowanej wynikało ze stworzenia miłej i koleżeńskiej atmosfery w Biurze Oddziału kierowanym przez Alicję Zagórską. Efektem był prawie dwukrotny wzrost ilości kół i liczby członków Towarzystwa.

1968

Koło PTTK przy Technikum Budowlanym zorganizowało dnia 28.01 pierwszy turystyczny zimowy rajd "Zima 1968", który przez następne lata cieszył się dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży.

25 lutego w Klubie Garnizonowym odbył się Zjazd Sprawozdawczy. Zjazd wybrał delegata na Zjazd Krajowy PTTK w osobie Włodzimierza Kmieciaka .

Komisja Kolarska zorganizowała I Wiosenny Rajd Kolarski do Kurowa, w którym wzięło udział 80 osób. W późniejszym okresie rajd ten nosił nazwę "Pierwiosnek", a jego organizacją zajmował się m.in. Klub "Welocyped".

Komisja Młodzieżowa kontynuując tradycje zorganizowała w dniach 22-23.06 kolejny Zlot "Noc Świętojańska".

W II Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Libercu w dniach 31.07-12.08 brała udział drużyna kolarska ZO PTTK, której kierownikiem był Wiesław Myśliwiec - opiekun Koła przy Technikum Ekonomicznym. W skład 16-osobowej grupy wchodziła również młodzież z Technikum Budowlanego.

Klub Turystyki Górskiej zorganizował dwie wyprawy w Bieszczady i Beskid Śląski.

Ożywioną działalność prowadziło Koło przy Oddziale Wojewódzkim Polskiego Związku Głuchych, którego prezesem był w tym okresie - do 1984 r. - Alfons Werra. Członkowie Koła brali udział w rajdach "Krajna 68" i Ogólnopolskim Rajdzie Głuchoniemych w Tatrach.

W listopadzie Oddział poniósł bolesną stratę poprzez tragiczną śmierć przewodniczącego Komisji Młodzieżowej Józefa Bednarza.

W wyniku spotkań turystów na prelekcjach w Klubie Garnizonowym powstał Klub Turystyki Pieszej "Słowińcy". Klub zasłużył się w propagowaniu turystyki pieszej i organizacji rajdów dla społeczeństwa. Tradycyjną imprezą Klubu organizowaną był Zimowy Rajd Pieszy "Na Raty".

1969

Mija 10 lat od chwili powołania Komisarycznego Zarządu Oddziału PTTK. Z tej okazji dnia 23 maja w sali NOT z udziałem Sekretarza Miasta i Powiatu PZPR K. Walewskiego i Kierownika MiP KKFiT R. Subla odbyły się uroczystości X-lecia.

Kontynuowane były nadal imprezy turystyki kwalifikowanej zapoczątkowane w latach ubiegłych.

Opracowano na podstawie publikacji Wacława Nowickiego "Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie w latach 1950-1985" Koszalin 1985


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021