Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:12760gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

ROZWÓJ ODDZIAŁU PO 1970 ROKU

Nastąpił dalszy dynamiczny rozwój działalności Oddziału, zarówno w zakresie organizacyjnym - wzrost liczby członków oraz kół i klubów, jak również w zakresie gospodarczym. Wprowadzane były nowe rodzaje nie wyodrębnionej działalności gospodarczej, jak usługi autokarem własnym, specjalistyczna działalność podwodna prowadzona przez płetwonurków oraz sprzedaż pamiątek i upominków w kioskach własnych i ajencyjnych. Początkowo - od lutego 1973 - Oddział dysponował jednym autokarem marki "San-Lux", a w 1978 r. kupił drugi marki "TAM". Dla mieszkańców Koszalina wyjeżdżających za granicę z PTTK BORT uruchomiło kasę wymiany dewiz.

Na początku 1970 r. zmieniła się siedziba Biura Oddziału i do chwili obecnej mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 4 (wcześniej Świerczewskiego).

Dopiero w latach 1980-81 na skutek przemian społeczno-politycznych wystąpił znaczny spadek świadczonych usług przez BORT oraz zanik działalności niektórych kół i klubów - szczególnie w środowisku zakładowym. Wynikiem było zmniejszenie liczby członków Towarzystwa oraz trudności ekonomiczne, gdyż działalność usługowa nie pokrywała kosztów działalności programowej i utrzymania Biura. Jednakże podjęte działania organizacyjne dały pozytywne rezultaty. Już w 1982 r. odtworzony został fundusz obrotowy , a kolejne lata przynoszą dodatni wynik finansowy z działalności Oddziału, co pozwala na przyznanie dotacji na imprezy kół i klubów oraz na działalność komisji statutowych z własnych, wypracowanych przez BORT środków. Dotacje z budżetu wykorzystywane są głównie na realizację imprez masowych dla społeczeństwa. Pozytywne wyniki są również rezultatem wprowadzenia w życie zasad reformy gospodarczej i uzyskania pod koniec 1983 r. przez Oddział samodzielności gospodarczej.

Stopniowo jest odtwarzany stan organizacyjny Oddziału. W latach 1983-84 suma zebranych składek w stosunku do ilości członków przekracza 100%, co wskazuje na powrót byłych działaczy do Towarzystwa, a jednocześnie na uporządkowanie dokumentacji członkowskiej.

Najważniejsze wydarzenia w poszczególnych latach:

1970

Walny Zjazd dnia 15.03 wybrał nowe władze. Społecznym prezesem został wybrany Józef Gąsiorowski - sekretarz MRN w Koszalinie.

Rozwinęła się działalność wczasowa zapoczątkowana w 1969 r. w oparciu o bazę kwater prywatnych w gminie Mielno. Działalność ta spowodowała ponad dwukrotny wzrost obrotów w stosunku do roku ubiegłego.

Dla uaktywnienia pracy kół i klubów został po raz pierwszy przeprowadzony konkurs na najaktywniejsze Koło Oddziału Koszalin.

Powstał Akademicki Klub Turystyczny "Trakt" przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. Pierwszym prezesem Klubu był Jan Stasiuk pełniący również funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu Rady Uczelnianej ZSP. W listopadzie Klub przygotował I Rajd Pieczonego Barana na trasach do Białego Boru. Rajd stał się tradycyjną jesienną imprezą Oddziału PTTK w Koszalinie.

1971

Powstało Międzyoddziałowe Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK z siedzibą w Koszalinie, którego przewodniczącym został Józef Gąsiorowski. W ten sposób koszaliński BORT stał się biurem wiodącym dla całego województwa.

Z inicjatywy Jana Knuta - skarbnika Zarządu Oddziału - Klub Kolarski "Welocyped" nawiązał kontakty z kolarzami z NRD i Szwecji, w wyniku których członkowie Klubu uczestniczyli kolejno w wyprawach rowerowych do NRD i Czechosłowacji, przyjmując również zaprzyjaźnione zagraniczne kluby na terenie Polski.

1972

Dnia 27 lutego obradował VI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który ustalił kierunki działania na najbliższe lata.

Do najlepszych kół Oddziału należały: Szkolne Koła przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Technikum Mechanicznym, Koło Przewodników Terenowych, Koło przy Oddziale Woj. NBP i dwa koła wojskowe.

Z inicjatywy absolwentów szkół wyższych, którzy osiedlili się w Koszalinie, dnia 3 marca powstał Koszaliński Klub Krajoznawczy "Kontrast", który miał za zadanie popularyzację działalności krajoznawczej poprzez wydawnictwa i artykuły prasowe, szkolenia i prelekcje a także rozpowszechnianie piosenki turystycznej. W skład Zarządu Klubu weszli: Krzysztof Kurkowiak,
Tomasz Jankowski, Jolanta Jankowska (Krupska), Jolanta Weber i Józef Korczak. Prezesem Klubu został wybrany Wacław Nowicki, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Wojciech Brzeziński.

Na skutek zmiany przepisów w turystyce zagranicznej do NRD BORT zorganizował 75 wycieczek do tego kraju dla koszalińskich zakładów pracy.

Ważniejszą masową imprezą turystyki kwalifikowanej była "Noc Świętojańska" przeprowadzona w dniu 24 czerwca na przystani LOK w Mielnie, w której udział wzięło około tysiąc osób, głównie wczasowiczów.
Koło przy ZSZ Nr 2 zorganizowało "Pieszy Rajd Samochodziarzy".

1973

Oddział rozpoczął działalność handlową w zakresie sprzedaży pamiątek w kioskach na Dworcu PKP w Koszalinie. Odbywały się imprezy dla uczczenia rocznic: 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, 100-lecia turystyki w Polsce oraz 30-lecia LWP. Zorganizowano 26 wycieczek "Szlakiem Kopernika" a odznaki o tej samej nazwie przyznano 123 osobom. Zweryfikowano również 40 odznak "Szlakiem Zdobywców Wału Pomorskiego" i 150 "Szlakami Chwały Oręża Polskiego".

Z inicjatywy Komisji Opieki nad Zabytkami członkowie PTTK odnowili tablice informacyjne na koszalińskich zabytkach. Komisja ta została reaktywowana staraniem Henryka Pawłowskiego i Tadeusza Brzezińskiego.

W dniach 15-16 września odbył się z zakończeniem w Mostowie II Okręgowy Rajd "Szlakami Powiatu Koszalińskiego" z udziałem 170 osób. Komandorem Rajdu był Karol Zieliński.

W Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego drużyna Koszalińska zajęła III miejsce. W skład drużyny wchodzili członkowie klubów "Słowińcy" i "Kontrast", a kierownikiem drużyny była Ewa Gierszewska.

Pod koniec roku powołano nowe kluby: Płetwonurków "Atlantyda" oraz Turystów Pieszych "Zaprawa". Inicjatorem powołania Klubu "Zaprawa" i jego prezesem był Józef Korczak.

1974

VII Walny Zjazd Oddziału odbywający się dnia 10 marca miał szczególnie uroczysty charakter. Uczestniczyli w nim przedstawiciele koszalińskich władz politycznych i administracyjnych: z-ca Dyrektora WKKFiT Bogdan Łazarczyk, z-ca Naczelnika Powiatu Zygmunt Krupiński, sekretarz PK ZSL Janusz Giełdoń, dyrektor MKKFiT Romuald Subel oraz Przewodniczący Rady Pow. FSZMP Włodzimierz Deluga. Z okazji Zjazdu i rocznicy wyzwolenia miasta odbył się I Rajd "Szlakami Wyzwolenia Koszalina".

Nowym prezesem ZO PTTK został wybrany Józef Dąbrowski.

Odbyło się przygotowanie przez Komisję Młodzieżową sympozjum "Turystyka i krajoznawstwo w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły", w którym wzięło udział 68 osób - nauczycieli i młodzieży.

Na Zlot Młodzieży Polskiej do Warszawy w miesiącu lipcu wyjechała 30-osobowa reprezentacja Oddziału PTTK w Koszalinie.

Prowadzone przez Grzegorza Gierszewskiego Szkolne Koło przy ZSZ Nr 2 zajęło I miejsce we współzawodnictwie jednostek organizacyjnych Oddziału przed Klubami "Zaprawa" i "Słowińcy".

W działalności gospodarczej wystąpił 2,5-krotny wzrost obrotów w zakresie turystyki krajowej. Było to efektem rozszerzenia - z inicjatywy kierownika Biura Ryszarda Bielata - działalności wczasowej w Mielnie przez Zarząd Oddziału.

1975

Organizowany po raz drugi przez Klub "Słowińcy" nocny rajd pieszy "W Pełni Księżyca" nabiera rangi imprezy oddziałowej.

W Unieściu przeprowadzony został obóz szkoleniowy młodzieżowych organizatorów turystyki, w którym uczestniczyło około 300 osób w dwóch turnusach. W ten sposób przygotowana została kadra młodzieżowych działaczy PTTK na potrzeby Szkolnych Kół PTTK.

Województwo koszalińskie gościło w miesiącu sierpniu uczestników Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego. Uczestnicy zostali zakwaterowani w Mielnie. Powierzenie tej imprezy koszalińskiej organizacji PTTK przez Zarząd Główny nastąpiło na skutek zajęcia I miejsca w poprzednim roku przez reprezentację Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie.

Klub Kolarski "Welocyped" na podstawie wcześniejszych kontaktów z kolarzami z NRD brał udział w miesiącu sierpniu w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Berlinie.

1976

Z inicjatywy przewodników odbywały się niedzielne wycieczki po Koszalinie "Poznaj swoje miasto", cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców. Współorganizatorem imprezy była Redakcja "Głosu Pomorza".

Zostały wytyczone dwa nowe szlaki piesze znakowane kolorem zielonym: "Szlak Doliny Radwi" noszący od 2005r. imię Tadeusza Brzezińskiego i "Szlak Kamieni Granicznych" w okolicach Koszalina. Szlaki wyznakowali członkowie Klubu "Słowińcy" pod kierunkiem Mariana Czernera.

Aktywną działalność rozpoczął Klub Górski "Wantule" przy Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Koszalinie. Członkowie Klubu doskonalili swe umiejętności na szkółce taternickiej, a w czynie społecznym uporządkowali narciarski stok zjazdowy na Górze Chełmskiej. Klub był również organizatorem konkursu fotograficznego "Karkonosze 76".

W kwietniu odbył się I Rajd Garnizonowy Turystów Pieszych, kontynuowany do 1981 roku.

Klub Motorowy "Grot" w dniach 25-26.09 pod patronatem Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Ziemniaka w Boninie Szemana Dajdy zorganizował Zlot Motorowy ze zwiedzaniem zakładu. Komendantem Zlotu był prezes Klubu Alfred Rynkiewicz.

1977

Obrady VIII Zjazdu Oddziału odbyły się 16 stycznia. Zjazd wysoko ocenił dotychczasową pracę Oddziału i uchwalił program na kolejne lata 1977-1981.

Powstały nowe koła PTTK: Szkolne Koło "Elektronik" przy Zespole Szkół Elektroniczno-Elektrycznych (opiekun Stanisław Polańczyk) i przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, a także Koło Rencistów i Emerytów, którego prezesem został Marian Mruk.

Duży sukces odniosła drużyna Szkolnego Koła przy Zespole Szkół Samochodowych w Koszalinie zajmując II miejsce w Polsce w młodzieżowym turnieju Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej w Płocku.

Kolarze z Klubu "Welocyped" wyjechali na Międzynarodowy Turystyczny Zlot Przyjaźni w Pradze.

Ożywioną działalność prowadziło Koło Przewodników, którego prezesem od 26.11.1976 r. był Ryszard Świercz, zarówno w zakresie obsługi przewodnickiej, organizacji imprez dla społeczeństwa i samokształcenia. Został wydany Zeszyt Szkoleniowy Nr 1 opracowany przez Helenę Marcinkiewicz, Ryszarda Świercza i Tadeusza Brzezińskiego.

Z inicjatywy Komisji Ochrony Przyrody i Opieki n/Zabytkami dotychczasowy rajd "Pierwiosnek" zmienił charakter i nazwę. Wprowadzono do programu imprezy zwiedzanie pomników przyrody. Rajd był od tej pory organizowany przez Koło Przewodników pod nazwą "Z wizytą u Pomników Przyrody".

1978

Z okazji 33 rocznicy wyzwolenia Koszalina Koło Przewodników przeprowadziło w dniu 1 marca sesję popularno - naukową  "Koszalin wczoraj - dziś- jutro". W sesji uczestniczył I Sekretarz KM PZPR Stanisław Mazur.

Koło PTTK w Rosnowie kierowane przez Waldemara Szulca zorganizowało w dniach 8-9.07 I Zlot Lotników połączony ze spływem kajakowym.

Wyznakowany został niebieski szlak pieszy "Porwanego Księcia" przebiegający z Koszalina do Sianowa.

Komisje problemowe Oddziału przygotowały I Rajd "Jesteśmy Gromadą Przyjaciół" adresowany do załóg koszalińskich zakładów pracy. Impreza odbywała się w dniach 26-27.08 w Rosnowie.

W ramach obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki i święta "Głosu Pomorza" Oddział przygotował plenerową wystawę sprzętu turystycznego połączoną ze sprzedażą pamiątek i wydawnictw.

Koło PTTK przy Instytucie Ziemniaka w dniu 4 listopada zaprosiło turystów do Bonina na "Święto Ziemniaka".

Klub Górski "Wantule" przygotował spotkanie z Adamem Drągiem - znanym wykonawcą studenckiej piosenki turystycznej. Zbiór piosenek opracowany przez Akademicki Klub Turystyczny "Trakt" przy Wyższej Szkole Inżynierskiej, zawierający także piosenki napisane przez A. Drąga ukazał się dopiero w roku następnym. Natomiast Zarząd Oddziału wydał śpiewnik "Menażka pełna wrażeń" z tekstami Ryszarda Ulickiego, do których muzykę skomponował Karol Kadlec.

Zarząd Oddziału wspólnie z ZSMP przeprowadzili konkurs fotograficzny "Uroki Zimy". Prace były prezentowane na pokonkursowej wystawie fotograficznej.

1979

Oddział PTTK obchodził dnia 27 stycznia jubileusz dwudziestolecia. Puchary za upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa Zarząd Oddziału otrzymał od Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i Dyrektora Koszalińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przed sezonem Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przeprowadziło się do nowych pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Dworcowej 4. Dzisiaj lokal ten jest wynajmowany Agencji Turystycznej "ODYS". Uruchomienie nowej siedziby BORT-u, sklepu z pamiątkami w przejściu podziemnym przy dworcu PKP oraz remont pomieszczeń Biura Zarządu Oddziału było efektem operatywności kierownika Biura Henryka Marcinkowskiego.

Oddział Koszalin włączył się do Ogólnopolskiej Akcji PTTK "Zamość" w dniach 11.06-17.06 reprezentacja Koszalina ( 41 osób ) wyjechała autokarem do Zamościa, by tam społecznie pracować przy renowacji zabytków. Kierownikiem ekipy był Henryk Marcinkowski.

W wyniku kilkuletnich starań Klub Górski "Wantule" w dniach 8.08-10.10 wyjechał w Himalaje na wyprawę wysokogórską. W wyprawie brało udział 6 osób, a kierownikiem był Krzysztof Łoziński. Zdobyte zostały przez członków wyprawy szczyty w Kaszmirze do tej pory dziewicze, jeden o wysokości 6 013 m n.p.m. oraz cztery pięciotysięczniki.

1980

Niezwykle imponująco przedstawiony został Oddział PTTK w pochodzie pierwszomajowym. Kolumna turystyczna liczyła kilkaset osób ubranych w stroje turystyczne i wyposażonych w sprzęt. Na platformie samochodu ciężarowego rozbity został sprzęt biwakowy, a także prezentowana była śpiewająca grupa rajdowa.

We wrześniu miały się odbyć Centralne Dni Turystyki w Koszalinie. Oddział poczynił przygotowania organizacyjne. Powołany został Komitet Obchodów CDT pod przewodnictwem Stanisława Mazura. Jednakże z uwagi na wydarzenia sierpniowe impreza zastała odwołana.

W porozumieniu z przedsiębiorstwami budowlanymi Koszalina w dniu 9 lipca w amfiteatrze odbyła się impreza "Jantarowym Szlakiem". W ramach imprezy przygotowano ognisko turystyczne na Górze Chełmskiej, a wieczorem w koncercie galowym wystąpiło 20 piosenkarzy kołobrzeskiego Festiwalu. Orkiestrą dyrygował Henryk Debich, a konferansjerem był Stanisław Mikulski.

Z inicjatywy Czesława Panka powstał Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK "Sezam", który początkowo działał przy Zespole Szkół Rolniczych w Boninie, by w późniejszym okresie przekształcił się w klub środowiskowy harcerzy-turystów z koszalińskich szkół. Dużym sukcesem Klubu było zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rajdzie im. Włodzimierza Lenina. Klub dnia 19.10 w ramach Szkolnego Tygodnia Turystycznego przeprowadził rajd "Sezam, Jesień i Ty" dla młodzieży szkolnej na trasie do Bonina.

1981

Odbywający się dnia 7 marca IX Zjazd Oddziału wybrał nowe władze, a funkcję prezesa powierzył Stanisławowi Polańczykowi. Z inicjatywy PTTK za społeczną działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa Józef Korczak odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Po raz pierwszy wręczone zostały wyróżnienia ustanowione przez Zarząd Oddziału - odznaki "Zasłużony Działacz ZO PTTK Koszalin".

Harcerski Klub Turystyki Pieszej "Sezam" był organizatorem I Ogólnopolskiego Zlotu "Z Piosenką w Plecaku", który jest do tej pory organizowany corocznie i cieszy się dużą popularnością środowiska harcerskiego.

Kontynuowana była organizacja stałych imprez kalendarzowych. Ogółem zorganizowano 12 rajdów i zlotów. Nawiązano współpracę przy organizacji imprez z Zarządem Miejskim Ligi Obrony Kraju w zakresie sportów obronnych ze zdobywaniem odznaki OSO i Ogniskiem TKKF "Śródmieście" w zakresie konkurencji sportowo-rekreacyjnych

Klub Górski "Wantule" wspólnie z Klubem Alpinistycznym "Medyk" z Warszawy w dniach 16.09-6.11 zorganizował 4-osobową wyprawę w Himalaje -Ladakh. Prezesem Klubu w tym okresie był Jan Marczak, a wiceprezesem Józef Mąkita.

1982

Rok ten był przełomowy dla Oddziału. Po problemach związanych z niepokojami społecznymi uporządkowana została dokumentacja członkowska. Wypracowany dochód z działalności gospodarczej pozwolił na pokrycie strat ostatnich lat, a wynik finansowy zamknął się kwotą + 900 tyś. złotych.

Odbywające się dnia 15 lutego posiedzenie plenarne dokonało zmian w Prezydium ZO, nowym prezesem został Ryszard Świercz. Całkowitej wymianie uległa kadra kierownicza Biura i wszyscy pracownicy BORT. Po weryfikacji członków Oddział liczył na koniec roku 1.353 osoby z opłaconymi składkami.

Brak było warunków na przeprowadzenie zaplanowanych na I półrocze imprez turystyki kwalifikowanej, jednakże staraniem władz Oddziału odbyły się niektóre z nich - np. Rajd Zwycięstwa organizowany nieprzerwanie od 1979 r. przez Koło KMiW MO.

Pod patronatem Głosu Pomorza" w dniach 4-5.09 zrealizowano Rajd z "Głosem Pomorza" z zakończeniem w Koszalinie. Rajd otworzył cykl imprez Koszalińskiego Września Turystycznego. Dorobek koszalińskich kolekcjonerów pamiątek turystycznych został zaprezentowany społeczeństwu miasta na wystawie w pawilonie przy ul. J.Krasickiego.

W miesiącach letnich Klub Płetwonurków "Mars" na zlecenie Zarządu Głównego PTTK przeprowadził szkolenie na wyższe stopnie płetwonurków. Klub rozwinął działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych prac podwodnych na obiektach hydrotechnicznych w całym kraju. Osiągnięte obroty z tej działalności wyniosły ponad 3 mln złotych. Pracą Klubu kierowali: Andrzej Stenzel i wiceprezes Krzysztof Kobyliński.

Przy Oddziale pracowały trzy komisje problemowe: turystyki pieszej pod kierunkiem Zofii Tomala, młodzieżowa - przewodniczący Stanisław Polańczyk i krajoznawcza - przewodniczący Wacław Nowicki.

1983

Kolejny kurs przewodnicki ukończyły 24 osoby, które zasiliły kadrę przewodników koszalińskich.

Z inicjatywy Komisji Młodzieżowej reaktywowany został rajd dla młodzieży szkolnej "Wiosna 83". Na mecie rajdu w Mostowie dnia 24.04 zgłosiło się 160 osób.

Zakończona została piesza wędrówka dookoła Polski Aleksandry i Mariana Czernerów. Na ostatnim etapie z Dziwnowa do Świnoujścia w dniach 17-19.06 towarzyszyła im 40-osobowa grupa piechurów z Koszalina. Owocem kilkuletniej wędrówki wzdłuż granic Polski jest dziennik podróży, kilka tysięcy kolorowych przeźroczy i ciekawe wspomnienia publikowane m.in. w "Pobrzeżu".

Kontynuowane od 1978 r. Współzawodnictwo Szkolnych Kół PTTK o puchar prezesa Zarządu Oddziału i nagrody Kuratorium Oświaty i Wychowania przyniosło I miejsce "Wagusom" przy Zasadniczej Szkole Zawodowej ul. Morska, którym opiekował się Zbigniew Orłowski. Drugie miejsce zdobył Harcerski Klub Turystyki Pieszej "Dreptak" przy ZSG w Świeszynie - opiekun Mieczysław Szocik. Kolejność ta nie uległa zmianie również w roku następnym.

Na podstawie podpisanego z Komendą Hufca ZHP porozumienia, Oddział w ramach Młodzieżowej Szkoły Aktywu PTTK przeszkolił na obozach harcerskich "Jura-Beskidy" i w Kwaśniowie k/Olkusza 60 uczniów koszalińskich szkół średnich.

Dla kadry programowej Towarzystwa w dniach 16-18.09 przeprowadzony został rajd pieszy "Z Parkiem Słowińskim na Ty". Uczestnicy rajdu spotkali się z pracownikiem naukowym Parku, zwiedzili skansen w Klukach oraz przeszli szlakiem czerwonym z Człopina do Łeby.

1984

Największą imprezą o znaczeniu ogólnopolskim był przeprowadzony przez Klub "Sezam" w dniach 17.06-21.08 Marsz Pokoju "Szlakami Chwały Oręża Polskiego i Martyrologii" na ponad 1000 km trasie z Kołobrzegu do Chełma. Organizatorzy Marszu zebrali około 30 tys. podpisów pod hasłem "Chcemy uczyć się, żyć i pracować w pokoju" na specjalnym plakacie autorstwa Gabriela Kamińskiego. W każdym województwie na trasie Marszu odbywały się manifestacje pokojowe młodego pokolenia.

Znacznie zwiększyła się ilość uczestników imprez turystyki kwalifikowanej organizowanych przez Oddział i po raz pierwszy zdarzały się przypadki, że nie można było przyjąć wszystkich chętnych. Dotyczyło to największych imprez Oddziału- Rajdów "Szlakami Wyzwolenia Koszalina", "Wiosna 84", "Zwycięstwa", "Pieczonego Barana" oraz Zlotu Oddziału w Rosnowie. W zakończonym dnia 03.06 Ogólnopolskim Zlocie "Z Piosenką w Plecaku" brało udział prawie tysiąc osób z całej Polski, a Przegląd Piosenki Turystycznej "Trzpioty 84" dodatkowo obejrzało w amfiteatrze 2.000 mieszkańców Koszalina.

Prowadzona była nadal akcja szkoleniowa organizatorów turystyki. Oprócz szkoleń młodzieżowych organizatorów w szkołach średnich i w środowisku akademickim Oddział zorganizował w dniach 11-24.07 obóz wędrowny w Beskidach dla 20 członków Koła Terenowego - pracowników koszalińskich zakładów pracy. Na bazie przeszkolonych organizatorów nastąpiło reaktywowanie działalności Koła Terenowego, którego prezesem został wybrany Antoni Olbromski.

Nastąpiło nasilenie wypraw zagranicznych. Kajakarze z Klubu Kajakowego "Perkoz" (prezes Danuta Matusiak) wędrował po górach Słowacji, a kolarze z Koła Środowiskowego "Maraton" (prezes Leszek Ratuszyński) wyjechali na obóz rowerowy po Grecji. W porozumieniu z Klubem Wysokogórskim w Gliwicach ponownie dwie osoby z Klubu "Wantule" wyjechały w Himalaje na wyprawę rekonesansową w Ladakh. Klub Płetwonurków "Mares" przygotował się do wyprawy na Zatokę Meksykańską "Yucatan 85", która doszła do skutku w pierwszym kwartale 1985 r.

Nadal rozwija się działalność usługowa BORT, szczególnie w zakresie organizacji wczasów, obozów i kolonii. Z tej formy usług skorzystało około 700 dzieci. W dniu 1 lipca ponownie otwarta została w BORT kasa walutowa obsługująca mieszkańców miasta wyjeżdżających za granicę z PTTK. Autokarem własnym zorganizowano 7 wycieczek zagranicznych ( Węgry, NRD, Czechosłowacja) dla 257 osób. Ponadto Oddział sprzedał 837 miejsc na wycieczki do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych.

Pod koniec roku przeprowadzona została kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach i klubach oraz wybory delegatów na X Walny Zjazd Oddziału PTTK.

Opracowano na podstawie publikacji Wacława Nowickiego "Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie w latach 1950-1985" Koszalin 1985


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021