Pasek
Dzisiaj jest r. Imieniny:
Odwiedziło nas:12760gości.
Historia Koszalińskiego Oddziału PTTK

X JUBILEUSZOWY ZJAZD ODDZIAŁU

 W dniu 16 lutego 1985r. w sali konferencyjnej ówczesnego Domu Związków w Koszalinie obradował X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Koszalińskiego Oddziału PTTK. W obradach wzięli udział delegaci 49 kół PTTK - zakładowych, środowiskowych, szkolnych i wojskowych oraz klubów specjalistycznych. Na ogólną liczbę wybranych delegatów w obradach wzięły udział 83 osoby. Byli również obecni członkowie ustępujących władz Zjazd

Zaszczycili swą obecnością: wiceprezydent Koszalina dr Eugeniusz Żuber, Kierownik Wydziału KFSiT Urzędu Miejskiego Władysław Rylów, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK mgr Danuta Budzyńska i przewodnicząca ZM ZSMP Jolanta Nowak.

Po przedstawieniu sprawozdań ustępujących władz referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Ryszard Świercz omawiając sprawy organizacyjne i rozwój Towarzystwa, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia i na niedostatki w działalności Oddziału. W czteroletniej kadencji zostało zorganizowanych 1.090 imprez turystyki kwalifikowanej dla 26.552 uczestników. Przyznano 471 odznak turystyki pieszej i krajoznawczych, przeszkolono na 18 kursach 416 osób na stopnie przewodnika, instruktora, przodownika i organizatora turystyki. Przewodnicy oprowadzili łącznie 2.523 wycieczki dla 103.594 osób. Zorganizowano 259 prelekcji i wykładów dla 7.388 osób. Za pracę społeczną odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, resortowe i państwowe otrzymało łącznie 227 działaczy.

Na Zjeździe wręczono Złote Honorowe Odznaki PTTK Aleksandrowi Kaczanowskiemu i Tadeuszowi Brzezińskiemu. Złotą odznakę za pracę wśród młodzieży otrzymał Stanisław Polańczyk, a medal " 25 lat w PTTK" - Antoni Olbromski. Dyplomy Honorowe Zarządu Głównego PTTK za współpracę przyznano Komendzie Hufca ZHP, Inspektoratowi PZU i Klubowi "Sezam". Tytuł "Zasłużony Pracownik PTTK" za ponad 10-letnią pracę w Biurze przyznano Elżbiecie Symowaniuk.

Dyskusja zjazdowa potwierdziła dotychczasową linę działania Zarządu Oddziału. Wypracowany został program na najbliższe cztery lata. Zwrócono uwagę na potrzebę powołania komisji problemowych celem pełniejszej realizacji programu PTTK szczególnie w środowisku zakładowym i młodzieżowym, a także na rzecz krajoznawstwa, ochrony zabytków i przyrody. O pracy Komisji Młodzieżowej mówił Stanisław Polańczyk postulując większy udział w turniejach turystyczno-krajoznawczych drużyn młodzieżowych oraz potrzebę organizacji masowej imprezy pieszej dla młodzieży.

Wiceprezydent Koszalina podziękował działaczom Towarzystwa za dotychczasową pracę obiecując dalszą pomoc władz miejskich zarówno moralną jak i organizacyjno-finansową. Zwrócił uwagę na potrzebę opracowania wydawnictw krajoznawczych o mieście.

Osiągnięcia Oddziału na tle województwa przedstawiła Danuta Budzyńska. Mówiła również o realizacji krajoznawczego programu turystyki.

Zjazd Przyjął wniosek dotyczący uroczystych obchodów 35-lecia PTTK w Polsce i 25-lecia rejestracji Oddziału. W uchwale programowej podkreślono konieczność pracy społecznej na rzecz środowiska, a przede wszystkim zapewnienia zgodnie z potrzebami ludzkimi czynnego wypoczynku dla pracowników koszalińskich zakładów pracy i młodzieży.

W wyniku wyborów ustalony został 21-osobowy skład nowego Zarządu którego prezesem został ponownie wybrany Ryszard Świercz, a w skład prezydium weszli: Stanisław Polańczyk i Tadeusz Brzeziński - wiceprezesi, Wacław Nowicki - sekretarz, Krzysztof Barlik - skarbnik oraz Czesław Drabent i Aleksander Kaczanowski. Prawie również nie zmienił się skład Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym ponownie został Wiktor Tarasow. Zebrani wybrali również 38 delegatów na Wojewódzki Zjazd PTTK.

W czasie Zjazdu wyeksponowano w gablotach pamiątki turystyczne z imprez Oddziału oraz historyczne już zdjęcia i dokumenty z lat 1950-1960. Po Zjeździe ekspozycja ta stanowić będzie zaczątek izby tradycji i osiągnięć PTTK w Koszalinie. Prezentowane również były kroniki Zarządu Oddziału PTTK z lat 1965-1971. Zainteresowanie wzbudziła kronika Koła Przewodników założona w 1964 roku a prowadzona przez Reginę Braszkiewicz (Wiśniewski). Ciekawą ekspozycję przedstawił znany kronikarz Józef Korczak prezentując kilkadziesiąt tomów ilustrujących swój dorobek turystyczno-kulturalny i szereg innych pamiątek turystycznych.

Opracowano na podstawie publikacji Wacława Nowickiego "Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koszalinie w latach 1950-1985" Koszalin 1985


powrót
Wykonanie: Radosław Brzeziński 2002-2021