Oddział Koszaliński PTTK

PTTK to najstarsza w Polsce organizacja skupiająca turystów i krajoznawców.

Najbliższy rajd:
 • 2024-08-03 -
  Wakacyjny Rajd Pieszy

Już dziś zostań członkiem PTTK!

Jak się zapisać?

Wystarczy przyjść do naszego Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4:

 • wziąć ze sobą dowolny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dwa zdjęcia formatu 30×40 mm,
 • wypełnić deklarację członkowską [pobierz PDF],
 • wypełnić klauzulę RODO [pobierz PDF];
 • uiścić wpisowe i składkę roczną.

Składki oraz wpisowe opłacisz na miejscu gotówką, lub przelewem na konto Oddziału Koszalińskiego PTTK: 

20-2030-0045-1110-0000-0315-5640 
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Po trwających kilkanaście minut formalnościach otrzymasz upragnioną legitymację PTTK i staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Ile wynosi wysokość składki?

Wysokość składek członkowskich za rok 2024 r.

 • 84 zł – Nnormalna,
 • 57 zł – Uulgowa dorośli (rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletni), emeryci,renciści, bezrobotni),
 • 39 zł – UM – ulgowa młodzieżowa – (dzieci i młodzież do 19 rż., ucząca się młodzież i studenci do 26 rż.)

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową i wynosi:

 • 21 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 12 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
 • 9 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • rodzice lub opiekunowie prawni osób opłacający składkę za co najmniej jedną osobę (młodzież szkolna do 16 r.ż) (składka rodzinna),
 • bezrobotni,
 • emeryci, renciści i inwalidzi

Osobami uprawnionymi do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 • młodzież szkolna do ukończenia 16 r.ż.,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 r.ż.,

Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych,
 • dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością.

Opłacenie rocznych składek udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Dlaczego warto być członkiem PTTK?

W ramach składki członkowskiej otrzymacie:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), więcej o ubezpieczeniach na www.pttk.pl;
 • ubezpieczenie obowiązuje nie tylko na wycieczkach i imprezach organizowanych przez PTTK, ale przez 24 h/dobę, także m.in. podczas indywidualnego zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
 • rabaty przy zakupach akcesoriów, sprzętu, odzieży oraz serwisach i wypożyczalniach sprzętu turystycznego,
 • możliwość korzystania z bazy noclegowej PTTK (schroniska, bazy namiotowe, stanice wodne),
 • rabaty na usługi noclegowe w schroniskach PTTK (do 20% w zależności od obiektu),
 • rabat we wpisowym na większość imprez organizowanych przez Oddziały PTTK,
 • będąc członkami PTTK, stajecie się częścią ponad 70 tysięcznej „turystycznej rodziny” członów PTTK,
 • podczas wycieczek opiekę kadry PTTK – Przewodników, Przodowników, Instruktorów danej kategorii turystyki kwalifikowane.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 • niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Jakie są prawa członków PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 • nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK.

Składki członkowskie 2024

normalna (N)
84,00 zł
ulgowa (U)
57,00 zł
ulgowa młodzieżowa (UM)
39,00 zł

Wpisowe do PTTK 2024

dla osób opłacających skł. normalną
21,00 zł
dla osób opłacających skł. ulgową
12,00 zł
dzieci i młodzież do 26 rż.
9,00 zł
duplikat legitymacji
9,00 zł